Na początku należy wystąpić do urzędu miasta lub gminy o  wypis z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub jeśli urząd nie posiada takowych planów należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Ze względu na to, że gminy same ustalają formę wniosku, mogą się one różnić między sobą.

Dlatego też  formularz powinniśmy albo bezpośrednio z miejscowego urzędu, bądź też w formie PDF z jego strony internetowej.

Do wypełnienia wniosku należy się przygotować –  zgromadzić odpowiednie dokumenty oraz przemyśleć kilka kwestii.

Co należy umieścić we wniosku?

–  Adres i numer  ewidencyjny działki – numer ewidencyjny otrzymamy w wydziale geodezji starostwa lub gminy.

–  Nazwę (lub numer)  drogi publicznej – z której dostępny jest wjazd na działkę.

Jaki rodzaj  inwestycji planujemy na danej działce – budowa nowej inwestycji czy też rozbudowa istniejącego obiektu.

Przewidywane, przybliżone parametry inwestycji –  powierzchnia działki, budynków, dróg, parkingów, zieleni, ale także przybliżone wymiary samego budynku (powierzchnia całkowita, użytkowa, wysokość obiektu).

W jaki sposób  chcemy zagospodarować daną działkę – dom jednorodzinny, bliźniaczy, na obrzeżach graniczących z inną działką, itp.

Szczegóły  dotyczące budynku – ilość kondygnacji, konstrukcja dachu (kąt nachylenia, ilość spadów), ewentualna powierzchnia garażowa.

Planowany  sposób:

– zaopatrywania w ciepło (drewno, gaz, węgiel, olej,  itp.)

– dostarczania wody (z wodociągu miejskiego lub z własnej  studni),

– odprowadzania ścieków (system kanalizacyjny, zbiornik  – szambo, oczyszczalnia przydomowa),

– gospodarowanie odpadami (umowa z firmą systematycznie  odbierającą pojemniki).

Szacunkowe, zgodne z warunkami przyłączenia, dobowe  zapotrzebowanie na gaz, wodę i energię elektryczną.

Wniosek należy  uzupełnić o dodatkowe dokumenty:

– Zaświadczenia od zakładów  zarządzających sieciami o tym, że uzbrojenie terenu (funkcjonujące lub planowane) jest adekwatne do projektowanych potrzeb. Rolę tę może spełniać umowa o przyłączenie lub warunki techniczne przyłączenia.

– Do wniosku potrzebne będą cztery nieaktualne  mapy wykupione z wydziału geodezji na których zaznacza się obszar oddziaływania, wypełniony wniosek oraz w niektórych przypadkach rysunki elewacji budynku.

Kopia mapy zasadniczej (skala 1:500 lub 1:1000) w trzech  egzemplarzach. Mapa musi obejmować teren działki wraz z otoczeniem o promieniu trzykrotności szerokości frontu działki, ale nie mniejszym niż 50 metrów. Frontem określana jest strona od której znajduje się główny wjazd lub wejście na działkę. Granice działki należy wyraźnie zaznaczyć na kolorowo. Na jednej z map oznaczamy miejsca, w których planujemy wybudowanie określonych we wniosku obiektów.

– Dodatkowo wymagana jest mapa orientacyjna w skali 1:10 000 z  zaznaczonym terenem działki.

Niektóre urzędy wymagają dokładniejszych  informacji dotyczących budynków – szczegółowych rysunków, opisów, czy nawet wstępnej koncepcji architektonicznej.

Pomagamy skompletować i poprawnie wypełnić dokumenty.

Gdy jesteśmy w posiadaniu wypisu z planu lub decyzji o warunkach zabudowy możemy przystąpić do zakupu projektu typowego lub realizacji indywidualnego zgodnego z otrzymanym dokumentem. Do skompletowania projektu potrzebne będą także mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę, warunki o dostawie wody i odprowadzeniu ścieków, warunki energetyczne, warunki przyłącza gazu (opcjonalnie) oraz wypis z rejestru gruntów w przypadku obszarów poza miejskich.

Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestorską, istnieje więc możliwość załatwienia  wszystkich formalności przez nasze biuro projektowe.

Przepisy Prawne

Jak dobrać wstępnie budynek do wymiarów działki.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego budynek może być sytuowany min. 4 m od granicy działki ścianą w  której znajdują się otwory okienne. W przypadku gdy brak jest otworów okiennych w ścianie odległość ta może być pomniejszona do 3 m. Zmniejszenie tych odległości można wykonać tylko w przypadku wąskiej działki lub zapisie w decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku gdy działka ma mniej niż 16 m budynek można usytuować ścianą bez otworów okiennych bezpośrednio przy granicy lub 1,5 m od granicy działki. Tarasy, okapy nie mogą znajdować się bliżej niż 1,5 m od granicy  działki. Odległości budynku od dróg i ulic reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy oraz przepisy odrębne. Zawsze przed zakupem projektu warto skonsultować wybór  projektu z architektem, w celu uniknięcia komplikacji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram
Call Now Button