Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane rozbiórki obiektu budowlanego można dokonać po zgłoszeniu prac budowlanych lub uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę.

 

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

– budynków i budowli nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nie objętych ochroną konserwatorską,

– o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza, niż połowa wysokości,

– obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

 

Rozbiórka obiektów spełniających wyżej wymienione kryteria wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Zgłoszenie zostaje rozpatrzone w terminie do 30 dni od dnia doręczenie wniosku. Do wykonania robót  można przystąpić, jeżeli w ciągu 30dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od terminu określonego w zgłoszeniu. Jeżeli jednak rozbiórka może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką, właściwy organ może nałożyć na  wnioskodawcę obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

 

Pozwolenie na rozbiórkę:

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:

-przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska,

-uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.

 

Wszystkie dokumenty wraz z opłatą skarbową należy złożyć w wydziale architektury starostwa powiatowego lub w przypadku miasta na prawach powiatu w urzędzie gminy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram
Call Now Button