O warunki zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występujemy, gdy zamierzamy:

– wybudować dom lub inny obiekt budowlany, który wymaga pozwolenia na budowę,

– przebudować budynek, np. nadbudować piętro,

– zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Określone są w nim m.in.:

– przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

– zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział  procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

 

W przypadku gdy nie ma planu miejscowego konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy. Znajdziemy w niej podobne informacje co w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy muszą być spełnione odpowiednie warunki:

– działka musi mieć dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub przez prywatną drogę dojazdową lub służebność drogową.

– co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana.

– teren jest wystarczająco uzbrojony lub planuje się wykonanie uzbrojenia

 

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego decyzja o warunkach zabudowy powinna być wydana w ciągu 2 miesięcy.

Od decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram
Call Now Button